Co je dobré vědět a nad čím je dobré se zamyslet

Úsilí o čistotu

rozhovor s biskupem Josefem Hrdličkou

 

O mladých lidech, čistotě, časopisu Milujte se!, zasvěceném životě... mluvíme s biskupem a současně básníkem Josefem Hrdličkou.

Mnozí jsou osloveni tím, jak při svých promluvách a osobních setkáních předáváte svůj postoj víry,svůj vztahke Kristu. Z čeho to vše pramení?

Mohu říci, že k mladým lidem se mi hovoří nejlépe. Jsou vnímaví, dovedou reagovat, třeba úsměvem či projevem radosti, když je něco osloví. Jako kazatel vím, že platí rčení: „Čeho je srdce plné,tím ústa přetékají.“ Všechny promluvy si připravuji nad Božím slovem a často na kolenou. Nejprve je třeba, aby srdce „zpokornělo“ a bylo plné touhy po Bohu,pak se rodí poselství. A tak i já se modlím a tříbím myšlenky, hledám slova i metafory a obrazy, jak podnítit nejen rozum,ale i cit, představivost a tvůrčí myšlení posluchačů. Hodně mi v tom pomáhá má dlouholetá zkušenost s jazykem, literaturou i poezií. Ale stále cítím, kolik dlužím tomuto poselství.

Jak se díváte na dnešní mladé lidi?

Mladí lidé jsou nadějí. Jsou Božím příslibem do budoucnosti. Když například čtu dopisy biřmovanců, ve kterých nám sdělují důvod, proč chtějí být biřmováni, často se mi zatají dech nad jejich niterným vyznáním víry. Když je při biřmování mažu svatým olejem, vnímám jejich upřímný a čistý výraz, odhodlaný pohled a pevný stisk ruky, uvědomuji si, jak dobře a krásně stvořil Bůh člověka. Každý mladý člověk je podivuhodným originálem, Jeho obrazem, který ještě není plně dotvořen, ale touží po tom postupně se stávat krásným v očích Božích.

V čem vidíte krásu čistoty?

Úsilí o čistotu je pro všechny mladé lidi aktuální. Je to i důležitá škola k posílení vnitřní svobody. V mladém člověku se probouzejí velké dosud nepoznané síly, a to jak tělesné, tak duševní. Citový vztah i sexualita jsou Boží dary k tomu, jak dát život do služeb lásky. Pro mladého člověka znamená svoboda důležitou hodnotu.Právě úsilí o čistotu představuje boj, jak se nedostat pod diktaturu tělesnosti, protože by to znamenalo ztrátu svobody, závislost, podřízenost ducha tělu, možnái otroctví. V tomto úsilí se formuje charakter člověka, mravní velikost, osobnosti schopnost opravdově milovat.

Jak motivovat mladé lidi, aby se rozhodli pro čisté prožívání vztahů?

Mladý člověk se má zachovat čistý (na těle i duši) pro jediného životního partnera, s kterým spojí svůj život v manželství. Láska je tak velký dar, že zacházet s ním neodpovědně či nevázaně přináší zranění a škodu na vzácné hodnotě. Čím cennější dar, tím důležitější je uchránit ho před ukradením či znehodnocením. Mladí lidé, kteří touží po skutečné lásce a položí do jejích základů oběť spojenou s úsilím o čistý život před manželstvím, umožňují Bohu, aby na jejich lásce postavil stavbu, kterou nic neotřese.

Co vás samotného upoutalo v prožívání čistoty u Panny Marie?

Pokaždé mě oslovuje modlitba Panny Marie, která v jásotu vyznává ve svém chvalozpěvu: „Bůh shlédl na svou nepatrnou služebnici“, „Veliké věci na mně vykonal ten, který je mocný“. To můžeme vztáhnout i na sebe: I když jsme nepatrní, slabí, smrtelní, On nás vidí s láskou. A také na nás může vykonat veliké věci, pokud mu to dovolíme a budeme s ním spolupracovat.

Jak může dnes mladý člověk obstát v kolektivu svých vrstevníků, kteří žijí a smýšlejí proti duchu čistoty?

Často slyším od mladých: „Je vůbec možné zůstat čistými, když toho všude kolem musíme tolik vidět a tolik slyšet, co je v rozporu s čistotou?“ Ježíš nám pomáhá svou radou, že člověka neposkvrňuje to, co do něj vchází, ale to, co vychází z jeho srdce. To, že nám vstupují do zorného pole různé pochybné reklamy, programy či názory ze světa, nás ještě nezbavuje čistoty. Důležité je ovšem, aby se tento vliv nezmocnil našeho srdce, které by v tom našlo zalíbení. Tak jako tělo, když je napadeno virem nemoci, tím více mobilizuje protilátky, tak i všechny tyto vlivy světa nás nemusí připravit o přátelství s Bohem. Naopak, mohou v nás vypěstovat tím silnější imunitu, tím bdělejší svědomí, tím statečnější mravní reakci. V Písmu jenádherná věta: „Těm, kdo milují Boha, všechno napomáhá k dobrému.“ Úplně všechno, tedy i to nejhorší či nejvtíravější zlo. I Církev je Tělo, které musí čelit náporům zvenčí a stávat se vůči nim imunní a silné. To, že najednou vznikl v našich podmínkách časopis Milujte se! je toho důkazem. Je to „znamení času“.

Co byste poradil mladým, kteří se cítí v boji o čistotu málo silní, nebo těm, kteří prohrávají?

Boj za čistotu u mladých lidí bývá dílo dlouhodobé a je vlastně celoživotní. Sami nevíme, jaká jsme zdědili oslabení či sklony po předcích, ale víme, že ve křtu nám Ježíš dal svůj Boží život a nepřestává nás milovat. Mladý člověk by měl vědět, že není hříchem například záchvěv smyslnosti či sexuality, který tělesně či psychicky pocítí, to je naopak pro něj příležitost, jak si uvědomit, co mi bylo svěřeno a co se mám naučit ovládat. I když pro určité povahy to může znamenat dramatický vnitřní boj, vždy platí, že nepřestáváš být svobodný.

Svatý Pavel říká: „Když jsem sláb, právě tehdy jsem silný, protože Pánova síla se tím více projeví v mé slabosti.“ Ježíš pohlíží s láskou do všech těchto nesnází a bojů svých dětí. Je vždy na tvé straně, nikdy tě nepřestává milovat. Tak jako např. posíláme různé esemesky či e-maily, tvé srdce může častěji vyslat (třeba i beze slov) upřímný signál: „Pane, stvoř mi čisté srdce.“ Nikdy tonení volání do prázdna. On slyší a odpoví ti. Svatá zpověď je pokaždé zážitek té uzdravující náruče, která obejme své dítě a očišťuje ho. A co teprve svaté přijímání, kdy Ježíšův život doslova splývá s tvým.

Připravila Petra Vaňková (Dokončení příště ve 14.čísle)

 

Zdroj : Časopis- Milujte se

PDF: http://milujte.se/storage/dalsi/milujte-se-2010-13.pdf

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

PAVI:

Chceme-li mít čisté srdce..._,měli abychom i my dokázat výsílat ten správný signál...,“Pane stvoř mi čisté srdce... „,“ prosíme tě“dej nám tolik síly a odvahy, abychom dokázali čelit různým sváděním a pokušením, které na nás číhá v různý podobách. Nedej abychom podlehli Zlé moci... . Amen..

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Zobrazeno 2207×

Komentáře

Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Autor blogu Grafická šablona Nuvio